Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usługi przez serwis krawcowanajuz.pl


§ 1. Definicje

 1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Określenia używane w Regulaminie oznaczają kolejno:
  1. krawcowanajuz.pl - serwis internetowy, którego celem jest dostarczenie indywidualnych ofert dla Usługobiorców poszukujących usług krawieckich.
  2. Usługodawca - Firma działająca pod nazwą Viline Sp. j., ul. Boruty Spiechowicza 39, 43-300 Bielsko-Biała; NIP: 5471830695, REGON:072121756
  3. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.krawcowanajuz.pl
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  5. Usługobiorca - każda osoba korzystająca z Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu drogą elektroniczną.
  6. Użytkownik - każda osoba wykonująca czynności w zakresie krawiectwa, która na podstawie niniejszego Regulaminu umieszcza na łamach tego Serwisu swoją ofertę oraz wszelkie informacje na temat świadczonych przez siebie usług i promocji.
  7. Wizytówka - zbiór informacji na temat Użytkownika umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu, posiadającej unikalny adres url.
  8. Rejestracja - proces utworzenia Konta.
  9. Konto - Specjalny panel administracyjny dostępny dla Użytkownika po podaniu loginu i hasła, który służy Użytkownikowi do zarządzania dostępem do Usługi i danych przez niego podanych.
  10. Usługa - reklama świadczona przez Usługodawcę w ramach niniejszego Regulaminu polegająca na umożliwieniu tworzenia na stronie Serwisu wirtualnych Wizytówek oraz umożliwienie ich odnajdywania w wyszukiwarkach internetowych.
  11. Opinia - informacja umieszczona przez Usługobiorcę w Serwisie, ściśle powiązana z jego własnym spojrzeniem na jakość usług świadczonych przez Użytkownika.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Usługobiorców i Użytkowników.
 2. Korespondencja z Usługodawcą może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@krawcowanajuz.pl

§ 3. Zakres świadczonych Usług

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom i Użytkownikom Serwis, który umożliwia:
  1. znalezienie przez Usługobiorcę Wizytówek Użytkowników skatalogowanych według województw, miast i kategorii.
  2. publikację informacji na temat świadczonych przez Użytkownika usług w formie Wizytówki.
  3. nawiązanie wzajemnych kontaktów handlowych przez Usługobiorcę i Użytkownika.
 2. Dostęp do serwisu jest bezpłatny. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za Rejestrację.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat za świadczenie Usług i zmiany Regulaminu jednocześnie jednak zobowiązuje się poinformować o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na rezygnację z korzystania z Usług.

§ 4. Warunki świadczenia Usług

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zaktualizowanej do najnowszej wersji przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, obsługującej technologię cookies oraz Java Script, a także posiadanie dostępu do poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników i Usługobiorców.
 3. Każdy Usługobiorca może korzystać z wyszukiwarki i zapoznawać się z ofertą Użytkownika.
 4. Usługobiorca może zgłaszać nadużycia oraz nawiązywać kontakty handlowe z Użytkownikiem.

§ 5. Zakładanie Wizytówki

 1. Rejestracja Użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie formularza w Serwisie. Jest ono równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy między Usługodawcą, a Użytkownikiem na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza, że osoba przekazująca dane Użytkownika do Serwisu posiada pełne prawo do jego reprezentacji.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację przekazanych przez siebie danych w celu ich udostępnienia poprzez Serwis Usługobiorcom.
 4. Warunkiem świadczenia Usług przez Usługodawcę jest wypełnienie wszystkich wymaganych pół w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika oraz potwierdzenie ich poprawności.
 5. W polu imię i nazwisko należy podać wyłącznie prawdziwe dane.
 6. W ramach utworzonego w wyniku rejestracji Konta Użytkownik może edytować informacje na temat swojej oferty, dodać logotyp lub zdjęcie.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie logotypu, umieszczonego przez siebie w Serwisie. W przypadku gdy na logotyp udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 8. Użytkownik może publikować w Serwisie jedynie swoje zdjęcie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich.
 9. Publikując zdjęcie w Serwisie, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystanie zdjęcia w celu promocji Usługodawcy. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczenia Usługi bez podania przyczyny.
 11. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przestrzegając przepisów prawa, dobrych obyczajów i zasad kultury osobistej.
 12. Użytkownik oświadcza, że dysponuje w pełni prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Usługodawcy. Wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich jest niedozwolone.
 13. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i tym samym usunięcia Konta oraz Wizytówki Użytkownika.
 14. Użytkownik ma w każdej chwili prawo ze skutkiem natychmiastowym zakończyć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia Konta w Serwisie.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez siebie na łamach Serwisu, w szczególności zaś za prawdziwość i aktualność danych, rzetelność prezentowanej oferty oraz zgodność z obowiązującym prawem i Regulaminem.
 2. Naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu upoważnia Usługodawcę do usunięcia w dowolnym momencie Wizytówki oraz wszystkich treści umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika. Jednocześnie Usługodawcy i Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i cenę usług oferowanych przez Użytkowników, których oferty prezentowane są w Serwisie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za zdolności Usługobiorców do zaciągania zobowiązań.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności spowodowanych działaniem siły wyższej (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.). Usługodawca ma prawo zawiesić czasowo dostęp do Serwisu ze względu na konieczność usunięcia ewentualnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe wyłączenie Serwisu.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem lub Usługobiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn bez uzasadnienia. O każdej zmianie Użytkownik i Usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową, na wskazany przez Użytkownika i Usługobiorcę adres mailowy 14 dni przed wejściem w życie postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownikowi i Usługobiorcy, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Użytkownika i Usługobiorcy lub podanie przez niego błędnego adresu e-mail. Użytkownik i Usługobiorca zobowiązany jest do posługiwania się aktualnym i należącym do niego adresem e-mail.
 5. Zobowiązania i prawa w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 8. Usługobiorca i Użytkownik, korzystając z Serwisu oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i akceptują go w całości.